سو استفاده از رمز دبیران جرم است

بعضی از دبیران ممکن است رمز های راحت و قابل حدسی را برای حساب سایمای خود انتخاب کنند و برخی دانش آموزان کنجکاو در تلاش برای پیدا کردن رمز دبیر باشند.با توجه به ثبت کلیه تراکنش ها و فعالیت ها در دیتابیس سایما این عمل توسط دانش آموزان یا افراد غیره کاملا قابل شناسایی است.جرم هک سامانه های آموزشی بین 91 روز تا 2 سال زندان است و یا پرداخت جریمه سنگین نقدی که قطعا تبعات بدی برای دانش آموزان و یا افراد متفرقه دارد.

قبلا مواردی را شناسایی و به مدرسه آنها معرفی گردیند که منجر به اخراج یا جریمه خیلی سنگینی شده است .ولی ممکن است در صورت تکرار یا نفوذ به سیستم سایما مستقیما علیه فرد شکایت کند.

 

ممنون از همراهی شماپاسخ دهید