نام دانش آموزنام خانوادگینام پدرکد ملیوضعیت پرداختمبلغ پرداختیمشاهده اطلاعات کاملتاریخ تولدسری و سریال شناسنامهمحل صدور شناسنامهبیماری خاص یا آلرژیمذهبدینفرزند چندم خانوادهتعداد برادرتعداد خواهرآیا پدر یا مادر فوت شده اند ؟وضعیت ایثارگریایمیلاگر توضیحات تکمیلی درباره دانش آموز دارید بنویسیدمتقاضی ثبت نام در پایه تحصیلی :متقاضی ثبت نام در پایه تحصیلی :رشته تحصیلی:رشته تحصیلی :متقاضی ثبت نام در پایه تحصیلی :کد دانش آموزیآموزشگاه محل تحصیل سال قبلبه منظور برنامه ریزی در امور امتحاناتمعدل کل سال قبلمهارت ها و مقام هانوع مهارت / مقامجزئیات و توضیحات درباره مهارت ها و مقام های کسب شدهمشخصات پدر دانش آموزکد ملی پدرتاریخ تولد پدرشماره شناسنامه پدرمحل صدور شناسنامه پدرسری و سریال شناسنامه پدرمحل تولد پدرمیزان تحصیلات پدررشته تحصیلی پدرعنوان دقیق شغل پدرمحل کار پدرشماره تلفن محل کار پدرشماره همراه پدرپدر فرهنگی (رسمی) است ؟شماره پرسنلی فرهنگیان پدروضعیت ایثارگری پدر ؟کد جانبازی / ایثارگری پدردرصد جانبازی پدرکد ملی مادرتاریخ تولد مادرمشخصات مادر دانش آموزشماره شناسنامه مادرسری و سریال شناسنامه مادرمحل صدور شناسنامه مادررشته تحصیلی مادرمحل تولد مادرمیزان تحصیلات مادرعنوان دقیق شغل مادرمحل کار مادرشماره تلفن محل کار مادرشماره همراه مادرشماره پرسنلی فرهنگیان مادرمادر فرهنگی (رسمی) است ؟شماره همراه یکی از والدین جهت دریافت smsشماره همراه دانش آموزشماره تلفن منزلنشانیچگونگی ایاب و ذهاب دانش آموز خود را مشخص کنیدتعهدنامه معدل و نمرهتعهدنامهشماره تلفن رابط (یکی از بستگان)اطلاعات تکمیلی دانش آموزدسترسی به ایترنتدسترسی کامپیوترنوع اشتراک اینترنتمیزان آشنایی شما با کامپیوتر و اینترنتمیزان آشنایی پدر با کامپیوتر و اینترنتمیزان آشنایی مادر با کامپیوتر و اینترنتقد دانش آموزوزن دانش آموزدر صورتی که در کلاس های زبان انگلیسی موسسات شرکت می کنید نام موسسه و سطح کلاس را بنویسیدبه کدام از رشته های هنری ، ادبی و ورزشی علاقمند هستیدآیا شما یا خانواده کمک خیری به آموزش و پرورش داشته است ؟تایید صحت اطلاعات وارد شدهفیلد #150 (بدون برچسب)نوع پرداختثبت مشخصات چکهای واگذاریشناسه صیادی چکفیلد #135 (بدون برچسب)مبلغ دلخواهمبلغ نقد را به تومان وارد کنید (حداقل باید 2 میلیون تومان باشد)هزینه ثبت نامثبت نام بدون پرداخت هزینهکارمزد درگاه پرداختمبلغ قابل پرداختتوضیحات پرداخت
نام دانش آموزنام خانوادگینام پدرکد ملیوضعیت پرداختمبلغ پرداختیمشاهده اطلاعات کاملتاریخ تولدسری و سریال شناسنامهمحل صدور شناسنامهبیماری خاص یا آلرژیمذهبدینفرزند چندم خانوادهتعداد برادرتعداد خواهرآیا پدر یا مادر فوت شده اند ؟وضعیت ایثارگریایمیلاگر توضیحات تکمیلی درباره دانش آموز دارید بنویسیدمتقاضی ثبت نام در پایه تحصیلی :متقاضی ثبت نام در پایه تحصیلی :رشته تحصیلی:رشته تحصیلی :متقاضی ثبت نام در پایه تحصیلی :کد دانش آموزیآموزشگاه محل تحصیل سال قبلبه منظور برنامه ریزی در امور امتحاناتمعدل کل سال قبلمهارت ها و مقام هانوع مهارت / مقامجزئیات و توضیحات درباره مهارت ها و مقام های کسب شدهمشخصات پدر دانش آموزکد ملی پدرتاریخ تولد پدرشماره شناسنامه پدرمحل صدور شناسنامه پدرسری و سریال شناسنامه پدرمحل تولد پدرمیزان تحصیلات پدررشته تحصیلی پدرعنوان دقیق شغل پدرمحل کار پدرشماره تلفن محل کار پدرشماره همراه پدرپدر فرهنگی (رسمی) است ؟شماره پرسنلی فرهنگیان پدروضعیت ایثارگری پدر ؟کد جانبازی / ایثارگری پدردرصد جانبازی پدرکد ملی مادرتاریخ تولد مادرمشخصات مادر دانش آموزشماره شناسنامه مادرسری و سریال شناسنامه مادرمحل صدور شناسنامه مادررشته تحصیلی مادرمحل تولد مادرمیزان تحصیلات مادرعنوان دقیق شغل مادرمحل کار مادرشماره تلفن محل کار مادرشماره همراه مادرشماره پرسنلی فرهنگیان مادرمادر فرهنگی (رسمی) است ؟شماره همراه یکی از والدین جهت دریافت smsشماره همراه دانش آموزشماره تلفن منزلنشانیچگونگی ایاب و ذهاب دانش آموز خود را مشخص کنیدتعهدنامه معدل و نمرهتعهدنامهشماره تلفن رابط (یکی از بستگان)اطلاعات تکمیلی دانش آموزدسترسی به ایترنتدسترسی کامپیوترنوع اشتراک اینترنتمیزان آشنایی شما با کامپیوتر و اینترنتمیزان آشنایی پدر با کامپیوتر و اینترنتمیزان آشنایی مادر با کامپیوتر و اینترنتقد دانش آموزوزن دانش آموزدر صورتی که در کلاس های زبان انگلیسی موسسات شرکت می کنید نام موسسه و سطح کلاس را بنویسیدبه کدام از رشته های هنری ، ادبی و ورزشی علاقمند هستیدآیا شما یا خانواده کمک خیری به آموزش و پرورش داشته است ؟تایید صحت اطلاعات وارد شدهفیلد #150 (بدون برچسب)نوع پرداختثبت مشخصات چکهای واگذاریشناسه صیادی چکفیلد #135 (بدون برچسب)مبلغ دلخواهمبلغ نقد را به تومان وارد کنید (حداقل باید 2 میلیون تومان باشد)هزینه ثبت نامثبت نام بدون پرداخت هزینهکارمزد درگاه پرداختمبلغ قابل پرداختتوضیحات پرداخت