نام دانش آموزنام خانوادگینام پدرکد ملیوضعیت پرداختمبلغ پرداختیمشاهده اطلاعات کاملتاریخ تولدبیماری خاص یا آلرژیسری و سریال شناسنامهمحل صدور شناسنامهدینمذهبفرزند چندم خانوادهتعداد برادرآیا پدر یا مادر فوت شده اند ؟تعداد خواهرایمیلوضعیت ایثارگریاگر توضیحات تکمیلی درباره دانش آموز دارید بنویسیدمتقاضی ثبت نام در پایه تحصیلی :متقاضی ثبت نام در پایه تحصیلی :رشته تحصیلی:رشته تحصیلی :متقاضی ثبت نام در پایه تحصیلی :آموزشگاه محل تحصیل سال قبلکد دانش آموزیبه منظور برنامه ریزی در امور امتحاناتمعدل کل سال قبلمهارت ها و مقام هانوع مهارت / مقامجزئیات و توضیحات درباره مهارت ها و مقام های کسب شدهمشخصات پدر دانش آموزکد ملی پدرتاریخ تولد پدرشماره شناسنامه پدرسری و سریال شناسنامه پدرمحل صدور شناسنامه پدرمحل تولد پدرمیزان تحصیلات پدررشته تحصیلی پدرمحل کار پدرعنوان دقیق شغل پدرشماره تلفن محل کار پدرشماره همراه پدرپدر فرهنگی (رسمی) است ؟شماره پرسنلی فرهنگیان پدروضعیت ایثارگری پدر ؟کد جانبازی / ایثارگری پدرکد ملی مادردرصد جانبازی پدرمشخصات مادر دانش آموزتاریخ تولد مادرشماره شناسنامه مادرسری و سریال شناسنامه مادرمحل صدور شناسنامه مادرمحل تولد مادرمیزان تحصیلات مادررشته تحصیلی مادرعنوان دقیق شغل مادرمحل کار مادرشماره همراه مادرشماره تلفن محل کار مادرشماره پرسنلی فرهنگیان مادرمادر فرهنگی (رسمی) است ؟شماره همراه یکی از والدین جهت دریافت smsشماره همراه دانش آموزشماره تلفن منزلشماره تلفن رابط (یکی از بستگان)نشانیچگونگی ایاب و ذهاب دانش آموز خود را مشخص کنیدتعهدنامه معدل و نمرهتعهدنامهاطلاعات تکمیلی دانش آموزدسترسی کامپیوتردسترسی به ایترنتنوع اشتراک اینترنتمیزان آشنایی شما با کامپیوتر و اینترنتمیزان آشنایی پدر با کامپیوتر و اینترنتمیزان آشنایی مادر با کامپیوتر و اینترنتوزن دانش آموزقد دانش آموزدر صورتی که در کلاس های زبان انگلیسی موسسات شرکت می کنید نام موسسه و سطح کلاس را بنویسیدبه کدام از رشته های هنری ، ادبی و ورزشی علاقمند هستیدآیا شما یا خانواده کمک خیری به آموزش و پرورش داشته است ؟تایید صحت اطلاعات وارد شدهنوع پرداختثبت مشخصات چکهای واگذاریشناسه صیادی چکمبلغ دلخواهمبلغ نقد را به تومان وارد کنید (حداقل باید 2 میلیون تومان باشد)هزینه ثبت نامثبت نام بدون پرداخت هزینهکارمزد درگاه پرداختمبلغ قابل پرداختتوضیحات پرداخت
نام دانش آموزنام خانوادگینام پدرکد ملیوضعیت پرداختمبلغ پرداختیمشاهده اطلاعات کاملتاریخ تولدبیماری خاص یا آلرژیسری و سریال شناسنامهمحل صدور شناسنامهدینمذهبفرزند چندم خانوادهتعداد برادرآیا پدر یا مادر فوت شده اند ؟تعداد خواهرایمیلوضعیت ایثارگریاگر توضیحات تکمیلی درباره دانش آموز دارید بنویسیدمتقاضی ثبت نام در پایه تحصیلی :متقاضی ثبت نام در پایه تحصیلی :رشته تحصیلی:رشته تحصیلی :متقاضی ثبت نام در پایه تحصیلی :آموزشگاه محل تحصیل سال قبلکد دانش آموزیبه منظور برنامه ریزی در امور امتحاناتمعدل کل سال قبلمهارت ها و مقام هانوع مهارت / مقامجزئیات و توضیحات درباره مهارت ها و مقام های کسب شدهمشخصات پدر دانش آموزکد ملی پدرتاریخ تولد پدرشماره شناسنامه پدرسری و سریال شناسنامه پدرمحل صدور شناسنامه پدرمحل تولد پدرمیزان تحصیلات پدررشته تحصیلی پدرمحل کار پدرعنوان دقیق شغل پدرشماره تلفن محل کار پدرشماره همراه پدرپدر فرهنگی (رسمی) است ؟شماره پرسنلی فرهنگیان پدروضعیت ایثارگری پدر ؟کد جانبازی / ایثارگری پدرکد ملی مادردرصد جانبازی پدرمشخصات مادر دانش آموزتاریخ تولد مادرشماره شناسنامه مادرسری و سریال شناسنامه مادرمحل صدور شناسنامه مادرمحل تولد مادرمیزان تحصیلات مادررشته تحصیلی مادرعنوان دقیق شغل مادرمحل کار مادرشماره همراه مادرشماره تلفن محل کار مادرشماره پرسنلی فرهنگیان مادرمادر فرهنگی (رسمی) است ؟شماره همراه یکی از والدین جهت دریافت smsشماره همراه دانش آموزشماره تلفن منزلشماره تلفن رابط (یکی از بستگان)نشانیچگونگی ایاب و ذهاب دانش آموز خود را مشخص کنیدتعهدنامه معدل و نمرهتعهدنامهاطلاعات تکمیلی دانش آموزدسترسی کامپیوتردسترسی به ایترنتنوع اشتراک اینترنتمیزان آشنایی شما با کامپیوتر و اینترنتمیزان آشنایی پدر با کامپیوتر و اینترنتمیزان آشنایی مادر با کامپیوتر و اینترنتوزن دانش آموزقد دانش آموزدر صورتی که در کلاس های زبان انگلیسی موسسات شرکت می کنید نام موسسه و سطح کلاس را بنویسیدبه کدام از رشته های هنری ، ادبی و ورزشی علاقمند هستیدآیا شما یا خانواده کمک خیری به آموزش و پرورش داشته است ؟تایید صحت اطلاعات وارد شدهنوع پرداختثبت مشخصات چکهای واگذاریشناسه صیادی چکمبلغ دلخواهمبلغ نقد را به تومان وارد کنید (حداقل باید 2 میلیون تومان باشد)هزینه ثبت نامثبت نام بدون پرداخت هزینهکارمزد درگاه پرداختمبلغ قابل پرداختتوضیحات پرداخت