نام دانش آموزنام خانوادگینام پدرکد ملیوضعیت پرداختمبلغ پرداختیمشاهده اطلاعات کاملتاریخ تولدسری و سریال شناسنامهبیماری خاص یا آلرژیمحل صدور شناسنامهدینمذهبفرزند چندم خانوادهتعداد برادرتعداد خواهرآیا پدر یا مادر فوت شده اند ؟وضعیت ایثارگریایمیلاگر توضیحات تکمیلی درباره دانش آموز دارید بنویسیدمتقاضی ثبت نام در پایه تحصیلی :رشته تحصیلی:رشته تحصیلی :متقاضی ثبت نام در پایه تحصیلی :متقاضی ثبت نام در پایه تحصیلی :کد دانش آموزیآموزشگاه محل تحصیل سال قبلبه منظور برنامه ریزی در امور امتحاناتمعدل کل سال قبلمهارت ها و مقام هانوع مهارت / مقامجزئیات و توضیحات درباره مهارت ها و مقام های کسب شدهمشخصات پدر دانش آموزتاریخ تولد پدرکد ملی پدرشماره شناسنامه پدرسری و سریال شناسنامه پدرمحل صدور شناسنامه پدرمحل تولد پدرمیزان تحصیلات پدررشته تحصیلی پدرمحل کار پدرعنوان دقیق شغل پدرشماره تلفن محل کار پدرشماره همراه پدرپدر فرهنگی (رسمی) است ؟شماره پرسنلی فرهنگیان پدرکد جانبازی / ایثارگری پدروضعیت ایثارگری پدر ؟درصد جانبازی پدرمشخصات مادر دانش آموزکد ملی مادرتاریخ تولد مادرسری و سریال شناسنامه مادرشماره شناسنامه مادرمحل صدور شناسنامه مادرمحل تولد مادرمیزان تحصیلات مادرعنوان دقیق شغل مادررشته تحصیلی مادرمحل کار مادرشماره تلفن محل کار مادرشماره همراه مادرمادر فرهنگی (رسمی) است ؟شماره پرسنلی فرهنگیان مادرشماره همراه دانش آموزشماره همراه یکی از والدین جهت دریافت smsشماره تلفن منزلنشانیشماره تلفن رابط (یکی از بستگان)تعهدنامه معدل و نمرهچگونگی ایاب و ذهاب دانش آموز خود را مشخص کنیدتعهدنامهاطلاعات تکمیلی دانش آموزدسترسی کامپیوترنوع اشتراک اینترنتدسترسی به ایترنتمیزان آشنایی شما با کامپیوتر و اینترنتمیزان آشنایی پدر با کامپیوتر و اینترنتمیزان آشنایی مادر با کامپیوتر و اینترنتقد دانش آموزوزن دانش آموزبه کدام از رشته های هنری ، ادبی و ورزشی علاقمند هستیددر صورتی که در کلاس های زبان انگلیسی موسسات شرکت می کنید نام موسسه و سطح کلاس را بنویسیدآیا شما یا خانواده کمک خیری به آموزش و پرورش داشته است ؟تایید صحت اطلاعات وارد شدهفیلد #150 (بدون برچسب)نوع پرداختشناسه صیادی چکمبلغ دلخواهثبت مشخصات چکهای واگذاریفیلد #135 (بدون برچسب)مبلغ نقد را به تومان وارد کنید (حداقل باید 2 میلیون تومان باشد)هزینه ثبت نامثبت نام بدون پرداخت هزینهکارمزد درگاه پرداختتوضیحات پرداختمبلغ قابل پرداخت
نام دانش آموزنام خانوادگینام پدرکد ملیوضعیت پرداختمبلغ پرداختیمشاهده اطلاعات کاملتاریخ تولدسری و سریال شناسنامهبیماری خاص یا آلرژیمحل صدور شناسنامهدینمذهبفرزند چندم خانوادهتعداد برادرتعداد خواهرآیا پدر یا مادر فوت شده اند ؟وضعیت ایثارگریایمیلاگر توضیحات تکمیلی درباره دانش آموز دارید بنویسیدمتقاضی ثبت نام در پایه تحصیلی :رشته تحصیلی:رشته تحصیلی :متقاضی ثبت نام در پایه تحصیلی :متقاضی ثبت نام در پایه تحصیلی :کد دانش آموزیآموزشگاه محل تحصیل سال قبلبه منظور برنامه ریزی در امور امتحاناتمعدل کل سال قبلمهارت ها و مقام هانوع مهارت / مقامجزئیات و توضیحات درباره مهارت ها و مقام های کسب شدهمشخصات پدر دانش آموزتاریخ تولد پدرکد ملی پدرشماره شناسنامه پدرسری و سریال شناسنامه پدرمحل صدور شناسنامه پدرمحل تولد پدرمیزان تحصیلات پدررشته تحصیلی پدرمحل کار پدرعنوان دقیق شغل پدرشماره تلفن محل کار پدرشماره همراه پدرپدر فرهنگی (رسمی) است ؟شماره پرسنلی فرهنگیان پدرکد جانبازی / ایثارگری پدروضعیت ایثارگری پدر ؟درصد جانبازی پدرمشخصات مادر دانش آموزکد ملی مادرتاریخ تولد مادرسری و سریال شناسنامه مادرشماره شناسنامه مادرمحل صدور شناسنامه مادرمحل تولد مادرمیزان تحصیلات مادرعنوان دقیق شغل مادررشته تحصیلی مادرمحل کار مادرشماره تلفن محل کار مادرشماره همراه مادرمادر فرهنگی (رسمی) است ؟شماره پرسنلی فرهنگیان مادرشماره همراه دانش آموزشماره همراه یکی از والدین جهت دریافت smsشماره تلفن منزلنشانیشماره تلفن رابط (یکی از بستگان)تعهدنامه معدل و نمرهچگونگی ایاب و ذهاب دانش آموز خود را مشخص کنیدتعهدنامهاطلاعات تکمیلی دانش آموزدسترسی کامپیوترنوع اشتراک اینترنتدسترسی به ایترنتمیزان آشنایی شما با کامپیوتر و اینترنتمیزان آشنایی پدر با کامپیوتر و اینترنتمیزان آشنایی مادر با کامپیوتر و اینترنتقد دانش آموزوزن دانش آموزبه کدام از رشته های هنری ، ادبی و ورزشی علاقمند هستیددر صورتی که در کلاس های زبان انگلیسی موسسات شرکت می کنید نام موسسه و سطح کلاس را بنویسیدآیا شما یا خانواده کمک خیری به آموزش و پرورش داشته است ؟تایید صحت اطلاعات وارد شدهفیلد #150 (بدون برچسب)نوع پرداختشناسه صیادی چکمبلغ دلخواهثبت مشخصات چکهای واگذاریفیلد #135 (بدون برچسب)مبلغ نقد را به تومان وارد کنید (حداقل باید 2 میلیون تومان باشد)هزینه ثبت نامثبت نام بدون پرداخت هزینهکارمزد درگاه پرداختتوضیحات پرداختمبلغ قابل پرداخت